Computer: SSHSecureShell (aus Wiki)

SSHSecureShell (aus Wiki)

Kommerzieller SSH-Client der Firma Communications Security Corp.

== Installationen ==
* DefinitiveSoftwareLibrary-ID: ”’SSHSecureShell”’
* Name: SSH Secure Shell
* Version: 2.3 (Build 134)
* Hersteller/Bezugsquelle: Communications Security Corp. http://www.ssh.com
* Installations-Ordner: D:\bin\SSH Secure Shell
* Konfigurations-Ordner:
** Host Keys: C:\Users\dkracht\Application Data\SSH\HostKeys —-> [[Datensicherung]]
** …..
* Systemvoraussetzungen: …

== Datensicherung ==
* Datensicherungs-Job: ”’D:\bin\Jobs\Backup_Misc.bat”’
* Datensicherungs-Task: …….
* Datensicherungs-Ziel: …….
** Host Keys: C:\Users\dkracht\Application Data\SSH\HostKeys —-> [[Datensicherung]]

== Tipps und Tricks ==

[[Category:DefinitiveSoftwareLibrary]][[Category:Datensicherung]]

— Main.DietrichKracht – 25 Sep 2005